Kategori: Lösningar

Kan vi klara Parisavtalet?

Finns det fortfarande en chans att klara Parisavtalet, och vad krävs för det? Parisavtalet antogs gemensamt av världens länder 2015. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriell tid, med en strävan begränsa den till 1,5 grader. Genom att beräkna en...

Koldioxidlagring med biomassa (BECCS)

BECCS står för Bioenergy with Carbon Capture Storage och innebär infångning och lagring av koldioxid vid förbränning av biomassa. BECCS lyftes som en av åtgärdena för att nå 1,5-gradersmålet i IPCC:s rapport från 2018. Biomassa som skog eller spannmål fungerar som kolsänka under dess tillväxt. I ett naturligt kretslopp återgår...

Skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning

År 2018 publicerade FN:s klimatpanel IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15). I samband med undertecknandet av Parisavtalet 2015 efterfrågades ett förtydligande om skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. De huvudsakliga slutsatserna från rapporten är Utsläppen fram till idag (2018) kommer sannolikt inte orsaka en uppvärmning...

FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel eller Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) etablerades 1988 för att ”förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan”. Alla länder som är medlemmar i Världmeteorologiska Organisationen (WMO) eller FN kan vara en del av...

Parisavtalet

På det internationella klimattoppmötet i Paris i december 2015 (COP21) tog världens länder ett gemensamt beslut att stödja Parisavtalet. Den 4 november 2016 trädde avtalet ikraft. 194 Länder har undertecknat avtalet och i maj 2019 hade 185 av dessa ratificerat avtalet och därmed blivit parter till det. Kärnan i...

Mat inom planetens gränser

Vår mat har stor påverkan på klimatet och jordbruk står för totalt 11 % av de globala utsläppen. Hos oss i Sverige står maten för ungefär 1/5 av vår klimatpåverkan. Av dessa kommer ca 2/3 från produktion av aminaliska produkter. Vilken typ av kost vi äter har därmed stor...

Är grön tillväxt möjlig?

Politiker pratar ofta om att lösningen på klimatkrisen är att ställa om vår energiförsörjning från fossil till förnybar. Tillväxten antas kunna fortsätta som vanligt, för då är den ”grön”. Sedan industrialiseringen har utvecklingen skett i rasande takt och tillväxten har till stor del berott på vår tillgång till fossila...

Sveriges klimatlag

Sveriges klimatminister Isabella Lövin undertecknar klimatlagen i februari 2017. Sveriges klimatlag är en del av det klimatpolitiska ramverket som risdagen röstade igenom år 2017. Ramverket baseras på en överenskommelse inom Miljömålsberedningen, där representanter från sju av riksdagspartierna ingår, vilket gör att ramverket har ett brett politiskt stöd. Ramverket består av...

Utsläppstrend och Carbon Law

De senaste decennierna har utsläppen av växthusgaser ökat i princip varje år. Figuren nedan visar det årliga tillskottet av fossil koldioxid i atmosfären sedan år 2000. Fram till 2013 var ökningstakten ungefär 2,3% per år. Observera att utsläppen minskade tillfälligt under finanskrisen 2008.  Under perioden 2014-2016 var utsläppen konstanta,...