Kategori: Lösningar

Coronakrisens påverkan på klimatet

Pandemin orsakad av coronaviruset covid-19 ledde till minskade utsläpp. Betyder detta att vi räddat klimatet? Virusspridningen startade i slutet av 2019 i Kina. Grafen nedan visar kolkonsumtionen runt det Kinesiska nyåret, som år 2020 inträffade den 25 januari. De grå kurvorna visar hur kolkonsumtionen sett ut 2014-2019, och den...

Skogsskövling leder till pandemier

Forskning har visat att sjukdomar som smittar från djur till människa har ökat de senaste decennierna. Detta är en direkt effekt av ökad kontakt mellan människor, vilda djur och boskap, i takt med människans allt snabbare exploatering av naturen. Då skog omvandlas till betes- eller odlingsmark minskar de vilda...

Kan vi klara Parisavtalet?

Finns det fortfarande en chans att klara Parisavtalet, och vad krävs för det? Parisavtalet antogs gemensamt av världens länder 2015. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriell tid, med en strävan begränsa den till 1,5 grader. Genom att beräkna en...

Kan vi fånga upp koldioxid från atmosfären?

Det pratas mycket om teknik för att fånga upp koldioxid från atmosfären, och många hoppas på att det är lösningen på klimatkrisen. En del får det att låta som att vi kan fortsätta med våra utsläpp, om vi samtidigt utvecklar tekniken för infångning. BECCS En teknik som idag finns...

Skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning

År 2018 publicerade FN:s klimatpanel IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15). Rapporten efterfrågades i samband med undertecknandet av Parisavtalet 2015, med syfte att förtydliga skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. De huvudsakliga slutsatserna från rapporten är Utsläppen fram till idag (2018) kommer sannolikt inte orsaka...

FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel eller Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) etablerades 1988 för att ”förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan”. Alla länder som är medlemmar i Världmeteorologiska Organisationen (WMO) eller FN kan vara en del av...

Parisavtalet

På det internationella klimattoppmötet i Paris i december 2015 (COP21) tog världens länder ett gemensamt beslut att stödja Parisavtalet. Den 4 november 2016 trädde avtalet ikraft. 194 Länder har undertecknat avtalet och i maj 2019 hade 185 av dessa ratificerat avtalet och därmed blivit parter till det. Kärnan i...

Mat inom planetens gränser

Vår mat har stor påverkan på klimatet och jordbruk står för totalt 11 % av de globala utsläppen. Hos oss i Sverige står maten för ungefär 1/5 av vår klimatpåverkan. Av dessa kommer ca 2/3 från produktion av aminaliska produkter. Vilken typ av kost vi äter har därmed stor...

Är grön tillväxt möjlig?

Politiker pratar ofta om att lösningen på klimatkrisen är att ställa om vår energiförsörjning från fossil till förnybar. Tillväxten antas kunna fortsätta som vanligt, för då är den ”grön”. Sedan industrialiseringen har utvecklingen skett i rasande takt och tillväxten har till stor del berott på vår tillgång till fossila...

Sveriges klimatlag

Sveriges klimatminister Isabella Lövin undertecknar klimatlagen i februari 2017. Sveriges klimatlag är en del av det klimatpolitiska ramverket som risdagen röstade igenom år 2017. Ramverket baseras på en överenskommelse inom Miljömålsberedningen, där representanter från sju av riksdagspartierna ingår, vilket gör att ramverket har ett brett politiskt stöd. Ramverket består av...