Klimathistoria

Klimatet har förändrats många gånger i jordens historia. För att ta reda på hur temperatur och växthusgaser har varierat använder forskare luftbubblor i iskärnor från Antarktis. Diagrammet visar data 400 000 år tillbaka i tiden, alltså dubbelt så lång tid som vi människor har funnits på jorden. Den röda kurvan visar temperatur, den svarta koldioxid och den blå metan. Det är tydligt att växthusgaserna och temperaturen har varierat likartat, vid varma perioder har det funnits mer växthusgaser än vid kalla perioder. Observera att de senaste 100 årens förändringar i koldioxidhalt inte syns i detta diagram. Dagens halt av koldioxid är över 400 ppm, vilket är långt över de halter som atmosfären haft de senaste 400 000 åren.

Bild från IPCC TAR WG1, kapitel 2.4.

De senaste 10 000 åren har vi befunnit oss i en varm period (längst till höger i diagrammet). De kalla perioderna markerar istider. Enligt diagrammet var temperaturen ca 8 grader kallare på Antarktis jämfört med idag under den senaste istiden. Polerna kyls ner mest under en istid, och globalt sett var medeltemperaturen ca 5 grader kallare. Bilden nedan visar utbredningen av inlandsisen för ca 20 000 år sedan. När vi senast hade ett klimat som var 5 grader kallare än idag var alltså hela norra Europa täckt med is.

Bild från https://diercke.westermann.de.

Klimatförändringar på den här tidsskalan beror på jordens rörelse runt solen, se bilden nedan (källa SMHI). Jordens bana är inte helt cirkulär utan lite elliptisk, och ellipticiteten varierar långsamt. Jordens axel ändrar också både lutning och riktning i rymden. Dessa tre faktorer i kombination kallas Milankovichcykler och skapar varma perioder och istider på jorden, på långa tidsskalor; 10 000-100 000 år.

Läs om klimatförändringen de senaste seklet: Hur vet vi att människan är orsaken?.