Vad är klimatkänslighet?

Klimatkänslighet är ett mått på hur mycket jorden värms upp om halten av koldioxid i atmosfären fördubblas jämfört med förindustriell tid. Uttrycket myntades 1896 av den svenska kemisten Svante Arrhenius, som var en av de första att göra beräkningar på växthuseffekten. På engelska kallas det ”equilibrium climate sensivity” (ESC). Förutsättningen är att koldioxidhalten varit konstant i hundratals år så att klimatsystemet hunnit stabilisera sig.

I IPCCs rapport AR6 från 2021 uppskattas klimatkänsligheten på nytt utifrån senaste forskning, och visas tillsammans med tidigare uppskattningar, se diagram nedan. Osäkerheten har minskat jämfört med tidigare studier. Tidigare har uppskattningar främst gjorts via beräkningar i klimatmodeller, men i AR6 används främst historiska data från tidigare varma perioder på jorden.

Uppskattningar av klimatkänsligheten sedan 1980. Bild från IPCC AR6 TS, 2021.

IPCC AR6 uppskattar klimatkänsligheten till 3,0°C, med ett minsta osäkerhetsspann på 2,5-4,0°C och ett största osäkerhetsspann på 2,0-5,0°C. IPCC konstaterar att klimatkänsligheten med dagens underlag inte kan vara lägre än 1,5 grader. Det betyder att vi inte kan hoppas på att undvika allvarliga konsekvenser av klimatförändringen för att vi hamnar i den lägre delen av osäkerhetsspannet. IPCC utesluter inte heller att klimatkänsligheten kan vara över 5 grader.

Osäkerheten i klimatkänsligheten ligger främst i hur klimatsystemet svarar på uppvärmningen, dvs processer som förstärker eller försvagar uppvärmningen, till exempel minskat albedo från minskade snö- och istäcken eller förändringar i molutbredning. Rapporten fastslår dock att faktorerna tillsammans sannolikt kommer förstärka uppvärmningen.

Klimatförnekare har ofta använt osäkerheten i klimatkänsligheten som ett argument för att all klimatforskning är osäker. Klimatforskning är osäkert, det är väldigt komplicerat att göra beräkningar på hela jordens klimatsystem. Klimatmodeller har begränsningar och vi kommer aldrig kunna beskriva precis alla detaljer. Men det betyder inte att vi inte har kunskaper. En slutsats från ovanstående analyser är att oavsett den exakta klimatkänsligheten så försätter vi mänskligheten i stor fara om vi fördubblar koldioxidhalten i atmosfären, och det finns därmed anledning att agera för att förhindra det.

Läs mer om atmosfärens koldioxidhalt och klimatmodeller.