Kategori: Utsläpp

Kan vi klara Parisavtalet?

Finns det fortfarande en chans att klara Parisavtalet, och vad krävs för det? Parisavtalet antogs gemensamt av världens länder 2015. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriell tid, med en strävan begränsa den till 1,5 grader. Genom att beräkna en...

Vilket land är störst klimatbov?

En vanlig metod för att undgå handling i klimatfrågan är att skylla på någon annan, till exempel att ”Kina har större utsläpp än vi, därför måste de agera först”.  Så vilket land är den sörsta klimatboven? Kartan nedan visar ett års utsläpp av koldioxid från respektive land. Det är...

Växthuseffekten

Svante Arrhenius var en svensk fysiker som 1896 blev först med att beskriva växthuseffekten hos koldioxid. Han konstaterade att förbränning av fossila bränslen kan öka medeltemperaturen på jorden. Hans ekvation för att beräkna jordens strålningsbalans i förhållande till atmosfärens koldioxidhalt används än idag inom klimatforskningen. Vetskapen att människan kan påverkan...

Parisavtalet

På det internationella klimattoppmötet i Paris i december 2015 (COP21) tog världens länder ett gemensamt beslut att stödja Parisavtalet. Den 4 november 2016 trädde avtalet ikraft. 194 Länder har undertecknat avtalet och i maj 2019 hade 185 av dessa ratificerat avtalet och därmed blivit parter till det. Kärnan i...

Mat inom planetens gränser

Vår mat har stor påverkan på klimatet och jordbruk står för totalt 11 % av de globala utsläppen. Hos oss i Sverige står maten för ungefär 1/5 av vår klimatpåverkan. Av dessa kommer ca 2/3 från produktion av aminaliska produkter. Vilken typ av kost vi äter har därmed stor...

Hur dåligt är det att flyga, egentligen?

Flyget står ju bara för några enstaka procent av alla utsläpp. Och vi måste ju flyga för att möta andra kulturer och upprätthålla relationer mellan länder. Eller? Utsläppen som en medelsvensk orsakar är idag ca 10 ton CO2 per år. Utav dessa står flyget för ca 10 %, dvs...

Sveriges utsläpp och svensk konsumtion

Många påstår att vi i Sverige är bra på att minska våra utsläpp jämfört med andra länder. Stämmer det? Diagrammet nedan visar Sveriges utsläpp sedan 1990 (klicka för större bild). Det stämmer mycket riktigt att Sverige har minskat sina utsläpp. Framförallt har utsläppen minskat inom uppvärmning och elförbrukning. En...

Vad är klimatscenarier?

Framtida klimat beräknas med klimatmodeller och beräkningarna baseras på en viss halt av växthusgaser i atmosfären. För att starta en beräkning behövs därför antaganden om framtida halter av växthusgaser. Dessa  bekrivs med hjälp av utsläppsscenarier. Eftersom vi inte vet hur det framtida utsläppen kommer bli används oftast resultatet från...

Sveriges klimatlag

Sveriges klimatminister Isabella Lövin undertecknar klimatlagen i februari 2017. Sveriges klimatlag är en del av det klimatpolitiska ramverket som risdagen röstade igenom år 2017. Ramverket baseras på en överenskommelse inom Miljömålsberedningen, där representanter från sju av riksdagspartierna ingår, vilket gör att ramverket har ett brett politiskt stöd. Ramverket består av...

Sveriges kolbudget

Ett sätt att konkretisera målen för Parisavtalet är att beräkna hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut i atmosfären innan den globala temperaturen stiger till en viss temperaturnivå. Detta kallas kolbudget. Genom att subtrahera redan orsakade utsläpp och anta att de årliga utsläppen håller sig på samma nivå framöver,...