Vad är klimatscenarier?

Framtida klimat beräknas med klimatmodeller och beräkningarna baseras på en viss halt av växthusgaser i atmosfären. För att starta en beräkning behövs därför antaganden om framtida halter av växthusgaser. Dessa  bekrivs med hjälp av utsläppsscenarier. Eftersom vi inte vet hur det framtida utsläppen kommer bli används oftast resultatet från flera olika scenarier så att konsekvenserna av de olika utsläppsnivåerna kan jämföras. De scenarier som är vanligast i forskarvärlden idag kallas för RCP (Representative Concentration Pathways), vilka beskrivs i figuren nedan.

Den vänstra bilden visar årsvisa utsläpp av koldioxid och den högra den resultarande halten av koldioxid i atmosfären. Scenariot RCP8.5 (den blå linjen) beskriver en framtid där utsläppen fortsätter att accelerera, dvs att vi släpper ut mer och mer växthusgaser för varje år. Det är först mot slutet av seklet som kurvan planar ut lite, men då är utsläppen mer än dubbelt så höga som idag.

Den nedersta gröna kurvan är RCP2.6, där utsläppen avtar snabbt efter år 2020. Scenariot innebär negativa utsläpp i slutet av seklet, vilket betyder att vi har skapat åtgärder för att fånga in den koldioxid vi tidigare släppt ut. Scenarierna RCP4.5 och RCP6.0 beskriver ytterligare två varianter på framtida utsläpp. Siffrorna i varje scenarionamn beskriver hur energibalansen för jorden har förändrats år 2100 jämfört med förindustriell tid. Enheten är watt per kvadratmeter (W/m2).

Varje scenario hanteras separat av en klimatmodell, som beräknar klimatet från förindustriell till fram till slutet av seklet (eller ännu längre). Kombinationen av en klimatmodell och ett utsläppsscenario kallas för  klimatscenario. Bilden nedan visar beräknad global medeltemperatur för ett antal olika klimatscenarier. Antal klimatscenarier för varje RCP-scenario visas inom parentes, vilket alltså är det samma som antalet modeller. Skillnaden i medeltemperatur mellan de olika scenarierna i slutet av seklet är mycket stor.

RCP.85 visar drygt 4 graders global uppvärmning medan RCP2.6 visar ca 1 grad. Observera att referensperioden för temperaturskalan är 1971-2000, då jorden redan värmts upp några tiondelar sedan förindustirell tid. De skuggade fälten visar skillnader mellan olika klimatmodeller för respektive RCP-scenario och kan beskrivas som osäkerheten i beräkningarna.

Inget av resultaten är mer sannolikt än något annat, var vi hamnar beror på klimatpolitiken från och med idag. Den största osäkerheten gällande framtida klimat är inte klimatmodellerna utan de framtida utsläppen, vilket blir tydligt i ovanstående diagram.