IPCC AR6: Den naturvetenskapliga grunden

FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 6 augusti 2021 den första delrapporten i den sjätte klimatvetenskapliga sammanställningen; AR6 Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden. Den beskriver det senaste kunskapsläget inom nuvarande klimatförändring och baseras på över 14 000 forskningsstudier från 234 forskare och 66 olika länder.

Några av huvudbudskapen från rapporten är

  • Det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, havet och landområdena. Omfattande och snabba förändringar har skett. Omfattningen på nuvarande klimatförändring  saknar motstycke tusentals år tillbaka i tiden.
  • Många av de förändringar som skett är oåterkalleliga, detta gäller särskilt förändringar i haven, avsmältning av istäcken och höjningen av den globala havsnivån. Plötsliga ”tipping points”, som till exempel kollaps av istäcken, kan inte uteslutas.
  • Klimatförändringen har redan en påverkan på många väder- och klimatextremer runt hela jorden, som exempelvis värmeböljor, skyfall, torka och tropiska cykloner.
  • Den globala medeltemperaturen kommer att fortsätta att öka åtminstone till mitten av 2000-talet, oavsett framtida utsläpp av växthusgaser. Parisavtalets mål om max 2°C global uppvärmning, med ambitioner att begränsa den till 1.5°C, kommer att överskridas under 2000-talet om inte kraftiga utsläppsminskningar av koldioxid och andra växthusgaser görs under de kommande årtiondena.

Rapporten har bland annat sammanställt kunskapen kring hur väderextremer förändras vid olika temperaturnivåer. Figuren nedan visar hur förekomsten av extrema temperaturer förändras. Det är här definierat som den högsta temperaturen som i genomsnitt inträffar inom en 10-årsperiod, vilket alltså är olika på olika delar av jorden. Figuren visar att de extrema temperaturerna i genomsnitt inträffar 2,8 gånger oftare idag jämfört med i slutet av 1800-talet. Vid 1,5 graders uppvärmning kommer de inträffa 4,1 gånger oftare och vid 2 graders uppvärmning 5,6 gånger oftare. Vid 4 graders uppvärmning kommer de inträffa hela 9,4 gånger oftare, vilket alltså innebär att de temperaturer som bara förekom vart tionde år i slutet av 1800-talet i så fall kommer förekomma varje år.

Från IPCC AR6 WGI SPM.

Ytterligare rapporter inom den sjätte kunskapssammanställningen publicerades under 2022: Klimatpåverkan, klimatanpassning och sårbarhet (delrapport 2), samt Minskad klimatpåverkan (delrapport 3). En sammanfattning är planerad till slutet av 2022.