Skogsskövling leder till pandemier

Forskning har visat att sjukdomar som smittar från djur till människa har ökat de senaste decennierna. Detta är en direkt effekt av ökad kontakt mellan människor, vilda djur och boskap, i takt med människans allt snabbare exploatering av naturen. Då skog omvandlas till betes- eller odlingsmark minskar de vilda djurens habitat; människor vistas närmare orörd natur och djur letar föda där människan etablerat sig.

Det har även visat sig att antal patogener (bakterier eller virus) som kan spridas från djur till människa ökar då den biologiska mångfalden minskar. De djur som gynnas av omvandling från skog till urban miljö, tex råttor och fladdermöss, tenderar att vara de som bär på patogener, och de ökar i antal.

Extent of deforestation in Borneo 1950 – 2005, and Projection Towards 2020 Source: PEACE (2007). Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies, (based on UNEP/GRID-Arendal, 2007) 
Avverkning av regnskog på Borneo, 1950-2020. (DOI: 10.20885/jstl.vol1.iss2.art5)

FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) har undersökt kopplingen mellan biologisk mångfald och risken för pandemier. De har kommit fram till att det är samma mänskliga aktiviteter som driver klimatförändringen och försluten av biologisk mångfald, som driver den ökade risken för pandemier. I stort sett alla kända pandemier, som influensa, hiv och covid-19 kommer från människans interaktion med vilda eller tama djur. Förändringen i markanvändning, expansionen och intensifieringen av jordbruk, ohållbar produktion och konsumtion ökar kontakten mellan vilda djur, boskap och människor.

IPBES varnar för att pandemier i framtiden kommer bli vanligare, dödligare och mer kostsamma. Att utföra förebyggande åtgärder är 100 gånger mer kostnadseffektivt än den totala kostnaden för covid 19-pandemin. Att förhindra pandemier är möjligt, men det kräver ett skifte från reaktion till prevention.

Risken för pandemier kan minska avsevärt genom att värna om den biologiska mångfalden, bevara värdefull natur och minska exploateringen av områden med höga biologiska värden. Dessa åtgärder kommer samtidigt minska vår påverkan på klimatet. För att dessa åtgärder ska kunna genomföras krävs förändrad politik, både nationellt och internationellt. IPBES förslår ett antal åtgärder för att minska risken för framtida pandemier, till exempel

  • Minska handeln av animaliska livsmedel, till exempel införa skatt på kött- produktion och konsumtion.
  • Minska handeln med vilda djur genom lagar och utbildning i utsatta områden.
  • Öronmärka bistånd till utvecklingsländer så att de gynnar biologisk mångfald och hälsa.
  • Ta större hänsyn till ursprungsbefolkningens kunskap om vilda djur.

Läs även