Sveriges utsläpp och svensk konsumtion

Många påstår att vi i Sverige är bra på att minska våra utsläpp jämfört med andra länder. Stämmer det? Diagrammet nedan visar Sveriges utsläpp sedan 1990 (klicka för större bild). Det stämmer mycket riktigt att Sverige har minskat sina utsläpp. Framförallt har utsläppen minskat inom uppvärmning och elförbrukning. En stor del är transporter, där utsläppen från utrikes transporter har ökat.

Om vi fördelar de nationella utsläppen på alla i Sverige blir det ca 4 ton CO2 per person och år. En genomsnittlig världsmedborgare släpper ut ca 6 ton CO2 per person och år. Så ja, Sverige har lägre utsläpp än majoriteten av världens länder.

Men om vi ser till vad vi i Sverige konsumerar? Vi importerar en hel del från andra länder, till exempel mat, elektronik och kläder. För att beräkna våra konsumtionsutsläpp subtraheras de utsläpp som sker inom Sveriges gränser medan de utsläpp som vi orsakar i andra länder genom vår konsumtion adderas. Siffrorna visas i diagrammet nedan.

År 2011 var våra konsumtionsutsläpp tre gånger så stora som våra utsläpp inom Sverige. Utsläppen från vår konsumtion har pendlat mellan 10 och 12 ton CO2 per år sedan 1990, dessa utsläpp har alltså inte minskat. Den gröna stapeln i diagrammet visar hur stora utsläpp vi har råd med för att hålla oss inom Parisavtalet; 1 ton CO2 per person och år.

Vad är det som orsakar våra utsläpp? Göteborgs stad har gjort en utsläppsinventering baserat på konsumtion, se figur till höger. De olika färgerna visar olika utsläppskategorier och höjden på färgfälten visar hur stor andel varje kategori är av våra totala konsumtionsutsläpp. Figuren antas vara representativ även för en medelsvensk.

De blåa och rosa fälten står för resor: flyg, bil och kollektivtrafik. Mörkgrön och orange visar hushållens elförbrukning och uppvärmning. Ljusgön står för mat. Offentlig konsumtion innebär utsläpp från välfärden, till exempel sjukvård och skolor. Det gula fältet står för övrig konsumtion, så som prylar, elektronik och kläder.

Om våra totala konsumtionsutsläpp är 10 ton bidrar våra transporter, bostäder, mat, välfärd och shopping med ungefär 2 ton CO2 vardera. Det blir tydligt i diagrammet att en stor del av utsläppen går att påverka på individnivå, men det finns även utsläpp som kräver en samhällsförändring för att minska.

Läs mer om utsläppsstatistik på Naturvårdsverket.se och om Göteborgs klimatstrategiska program. Gör en egen utsläppsinventering på klimatkontot.se eller klimatkalkylatorn.se.

Fotnot: I ovanstående text används CO2 lite slarvigt i stället för det korrekta uttrycket ”koldioxidekvivalenter”. Det betyder att övriga växthusgaser, till exempel metan, ingår i beräkningarna.