Kategori: Utsläpp

Sveriges kolbudget

Ett sätt att konkretisera målen för Parisavtalet är att beräkna hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut i atmosfären innan den globala temperaturen stiger till en viss temperaturnivå. Detta kallas kolbudget. Genom att subtrahera redan orsakade utsläpp och anta att de årliga utsläppen håller sig på samma nivå framöver,...

Utsläppstrend och Carbon Law

De senaste decennierna har utsläppen av växthusgaser ökat i princip varje år. Figuren nedan visar det årliga tillskottet av fossil koldioxid i atmosfären sedan år 2000. Fram till 2013 var ökningstakten ungefär 2,3% per år. Observera att utsläppen minskade tillfälligt under finanskrisen 2008.  Under perioden 2014-2016 var utsläppen konstanta,...

Klimatet sedan 1800-talet

Temperaturtrenden under det senaste seklet skiljer sig från  trenden för växthusgaser i atmosfären. Det beror på att  förändringar i klimatet kan ha flera olika orsaker. Solen har en cykel på ca 11 år då den blir mer eller mindre intensiv. Vulkanutbrott ger upphov till extra partiklar i atmosfären som kyler...

Atmosfärens koldioxidhalt

Sedan år 1958 mäts atmosfärens koldioxidhalt dagligen på observatoriet i Mauna Loa på Hawaii. Den röda kurvan visar månadsmedelvärden och den svarta kurvan årsmedelvärden. Koldioxidhalten har accelererat under tiden för mätningarna. Just nu ökar halten med ca 3 ppm/år. Halten i atmosfären är nu över 400 ppm, vilket kan...

Ett års koldioxid

Videon nedan visar hur koldioxiden i atmosfären varierar under ett år (2006). Ju rödare, desto högre halter av koldioxid. De stora utsläppskällorna blir tydliga: USA, Europa och Kina. Atmosfärens väder och vindar sprider utsläppen. När växtligheten kommer igång med fotosyntes under våren minskar halterna på norra halvklotet och ökar...