Kategori: Utsläpp

Parisavtalet

På det internationella klimattoppmötet i Paris i december 2015 (COP21) tog världens länder ett gemensamt beslut att stödja Parisavtalet. Den 4 november 2016 trädde avtalet ikraft. 194 Länder har undertecknat avtalet och i maj 2019 hade 185 av dessa ratificerat avtalet och därmed blivit parter till det. Kärnan i...

Mat inom planetens gränser

Vår mat har stor påverkan på klimatet och jordbruk står för totalt 11 % av de globala utsläppen. Hos oss i Sverige står maten för ungefär 1/5 av vår klimatpåverkan. Av dessa kommer ca 2/3 från produktion av aminaliska produkter. Vilken typ av kost vi äter har därmed stor...

Hur dåligt är det att flyga, egentligen?

Flyget står ju bara för några enstaka procent av alla utsläpp. Och vi måste ju flyga för att möta andra kulturer och upprätthålla relationer mellan länder. Eller? Utsläppen som en medelsvensk orsakar är idag ca 10 ton CO2 per år. Utav dessa står flyget för ca 10 %, dvs...

Sveriges utsläpp och svensk konsumtion

Många påstår att vi i Sverige är bra på att minska våra utsläpp jämfört med andra länder. Stämmer det? Diagrammet nedan visar Sveriges utsläpp sedan 1990 (klicka för större bild). Det stämmer mycket riktigt att Sverige har minskat sina utsläpp. Framförallt har utsläppen minskat inom uppvärmning och elförbrukning. En...

Vad är klimatscenarier?

Framtida klimat beräknas med klimatmodeller och beräkningarna baseras på en viss halt av växthusgaser i atmosfären. För att starta en beräkning behövs därför antaganden om framtida halter av växthusgaser. Dessa  bekrivs med hjälp av utsläppsscenarier. Eftersom vi inte vet hur det framtida utsläppen kommer bli används oftast resultatet från...

Sveriges klimatlag

Sveriges klimatminister Isabella Lövin undertecknar klimatlagen i februari 2017. Sveriges klimatlag är en del av det klimatpolitiska ramverket som risdagen röstade igenom år 2017. Ramverket baseras på en överenskommelse inom Miljömålsberedningen, där representanter från sju av riksdagspartierna ingår, vilket gör att ramverket har ett brett politiskt stöd. Ramverket består av...

Sveriges kolbudget

Ett sätt att konkretisera målen för Parisavtalet är att beräkna hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut i atmosfären innan den globala temperaturen stiger till en viss temperaturnivå. Detta kallas kolbudget eller koldioxidbudget. Genom att subtrahera redan orsakade utsläpp och anta att de årliga utsläppen håller sig på samma...

Utsläppstrend och Carbon Law

De senaste decennierna har utsläppen av växthusgaser ökat i princip varje år. Figuren nedan visar det årliga tillskottet av fossil koldioxid i atmosfären sedan år 1990. Utsläppen minskade tillfälligt under Sovjetunionens fall 1992, finanskrisen 2008 och coronakrisen 2020. Stockholm Resilience Center tagit fram en färdplan för att bryta trenden...

Hur vet vi att människan är orsaken?

På långa tidsskalor är det framförallt Milankovitchcykler som styr klimatet, läs mer i artikeln om Klimathistoria. Men klimatet kan även förändras snabbt. Solen har en cykel på ca 11 år då den blir mer eller mindre intensiv. Vulkanutbrott och ger upphov till extra partiklar i atmosfären som kyler klimatet...

Koldioxid i atmosfären

Sedan år 1958 mäts atmosfärens koldioxidhalt dagligen på observatoriet i Mauna Loa på Hawaii. Här påverkas mätningarna mycket lite av lokala utsläppskällor och representerar ett globalt medelvärde relativt bra. Den röda kurvan visar månadsmedelvärden och den svarta kurvan årsmedelvärden. Koldioxidhalten har accelererat under tiden för mätningarna. Just nu ökar...